ที่เที่ยว

แก้ไข

"ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม"

ตาก สถานที่ท่องเที่ยว