ที่เที่ยว


View : 1
เพิ่มรูป แก้ไข

บึงโง้ง

อยู่ที่ตำบลเมืองเก่า เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติมีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี และมีทัศนียภาพสวยงาม