ที่เที่ยว

เมืองโบราณบ้านคูบัว, ราชบุรี

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า ราชบุรีเป็นเมืองในสมัยทวารวดี ซึ่งทาง กรมศิลปากรได้ขุดค้นและศึกษาเรื่องเมืองโบราณที่คูบัว ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ มากมาย เช่น เศียรพระพุทธรูปสมัยโบราณต่างๆ ซึ่งหลักฐานต่างๆ เหล่านี้ได้ตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และมีบางส่วนเก็บรักษาไว้ที่วัดโขลง ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จากการศึกษาและค้นคว้าเมืองโบราณที่คูบัวนี้ ทำให้ทราบว่าได้รับอิทธิพลศิลปกรรมจากช่างสมัยราชวงศ์คุปตะ ประเทศอินเดีย และมีหลักฐานที่แสดงให้ทราบว่า พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมากกว่า 1,000 ปี มาแล้ว


เมืองโบราณที่บ้านคูบัว ราชบุรี  

เมืองโบราณที่บ้านคูบัว ราชบุรี 

เมืองโบราณที่บ้านคูบัว 

เมืองโบราณที่บ้านคูบัว ราชบุรี

เมืองโบราณที่บ้านคูบัว ราชบุรี

เมืองโบราณที่บ้านคูบัว ราชบุรี

เมืองโบราณบ้านคูบัว