ที่เที่ยว

วัดหลักศิลา, นครพนม

ตั้งอยู่ที่บ้านหลักศิลา ตำบลพระกลางทุ่ง เป็นวัดที่เก็บรักษาใบเสมาที่มีอายุเก่าแก่ สันนิษฐานว่า เป็นใบเสมาที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับใบเสมาในกลุ่มเมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์


พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว เตมิโย

เป็นวัดที่เก็บรักษาใบเสมาที่มีอายุเก่าแก่

หลักศิลาศักดิ์สิทธิ์

เป็นใบเสมาที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับใบเสมาในกลุ่มเมืองฟ้าแดดสูงยาง

วัดหลักศิลา