ที่เที่ยว

วัดพระเจ้าตนหลวง, ลำพูน

อยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเหล่ายาว เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ