ที่เที่ยว

แก้ไข

ชุมพร   สถานที่ท่องเที่ยว
 
 "ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ  แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"