ที่เที่ยว

แก้ไข

ชลบุรี สถานที่ท่องเที่ยว

ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

     ชลบุรี ติดกับอ่าวไทย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง นอกจากจะเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ชลบุรี ยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก รองจากกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นชลบุรียังเป็นทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศแห่งหนึ่งด้วย