ที่เที่ยว


View : 11
เพิ่มรูป แก้ไข
อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

อยู่บริเวณวงเวียนใหญ่ ถนนประชาธิปก ประดิษฐานอยู่ในลักษณะทรงม้า พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ส่วนสูงวัดจากพระบาทถึงยอดพระมาลา รวม 14 เมตรเศษ ประกอบด้วยชานชาลาคอนกรีตสูงจากพื้นดินโดยรอบ 1.70 เมตร ได้ทำการเปิดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2497 และมีพิธีสักการะพระบรมรูป ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี


อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

มีพิธีสักการะพระบรมรูป ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี